XXX
center

Algemene Voorwaarden Bravoere


Artikel 1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De
opdrachtnemer is Erik Broeren, handelend onder de naam en verder te noemen “Bravoere”, gevestigd aan de
Oostgraftdijk 12 te (1487MB) Oost-Graftdijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
74495577.

1.2 Een opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan Bravoere om tegen betaling werkzaamheden te
verrichten. Deze werkzaamheden omvatten al hetgeen Bravoere ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het
kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q.
doet maken en/of ondernemen. Een offerte is een in meer of mindere mate gespecificeerde begroting van de aan
die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/ met Bravoere tot het verrichten van diensten zijn
uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Bravoere, hierna te noemen: “de
voorwaarden”.

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de
opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door
Bravoere uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere
(algemene) voorwaarden wordt door Bravoere niet aanvaard en doet deze inkoop/ aanbestedings- of andere
(algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3 Prijs

3.1 De door Bravoere opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport-,
porto- en / of andere externe kosten, tenzij met Bravoere schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met
inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is
opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd
op de bij Bravoere geldende uurtarieven.

3.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging
ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de
wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Bravoere gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.4 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 3.3
onverkort van toepassing ten aanzien van de door Bravoere nog te verrichten diensten.

3.5 Meer- of minderwerk dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden
verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 4 Uitvoering, levering en termijnen

4.1 Door Bravoere in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen,
gelden altijd bij benadering, tenzij Bravoere uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn
of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

4.2 Overschrijding van de termijn verplicht Bravoere niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever
niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen op te schorten.

4.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt
de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Bravoere
ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 Betaling en betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs
binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een
door Bravoere aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Bravoere) ten kantore van Bravoere of een door
Bravoere te bepalen andere plaats.

5.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een
rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand
wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten
gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van € 150,-.

Artikel 6 Reclames

6.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van)
gefactureerde bedragen dienen binnen 7 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 7 dagen na factuurdatum
bij aan Bravoere gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke
aansprakelijkheid van Bravoere ter zake vervalt.

6.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Bravoere geleverde zaken terstond zorgvuldig op fouten en gebreken
te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder
geval uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Bravoere te melden, bij gebreke waarvan het recht op
reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van Bravoere, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens
Bravoere, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

Artikel 8 Intellectuele Eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Bravoere in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, concepten, foto’s,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten en blijven berusten bij Bravoere, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen.

8.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Bravoere niet toegestaan om de geleverde
zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan
anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Bravoere behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de
koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

9.2 Indien Bravoere in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de
opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de
opdrachtgever ook deze vorderingen van Bravoere geheel heeft voldaan. Tevens geldt het
eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Bravoere tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens
tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Bravoere.

Heeft u vragen, mail ons gerust.

email
Contact email phone
Social LINKEDIN
Oostgraftdijk 12
1487 MB Oost-Graftdijk
Contact Privacy
+316 1410 1498
info@bravoere.nl
KVK 74495577
Algemene voorwaarden
Contactformulier
Of Stuur een WhatsApp bericht